Testimonia

Athenaios IX (374A): 

ἐπεὶ δὲ τοῦ κωμικοῦ τούτου ἐμνήσϑην καὶ οἶδα τὸ δρᾶμα τὸν Τηρέα αὐτοῦ μὴ κεκριμένον ἐν τοῖς πρώτοις ἐκϑήσομαι ὑμῖν, ἄνδρες ϕίλοι, εἰς κρίσιν ἃ εἴρηκε περὶ αὐτοῦ Χαμαιλέων ὁ Ἡρακλεώτης ἐν ἕκτῳ περὶ κωμῳδίας γράϕων ὧδε: ' Ἀναξανδρίδης διδάσκων ποτὲ διϑύραμβον Ἀϑήνησιν εἰσῆλϑεν ἐφ᾽ ἵππου καὶ ἀπήγγειλέν τι τῶν ἐκ τοῦ ᾁσματος, ἦν δὲ τὴν ὄψιν καλὸς καὶ μέγας καὶ κόμην ἔτρεϕε καὶ ἐϕόρει ἁλουργίδα καὶ κράσπεδα χρυσᾶ, πικρὸς δ᾽ ὢν τὸ ἦϑος ἐποίει τι τοιοῦτο περὶ τὰς κωμῳδίας: ὅτε γὰρ μὴ νικῴη, λαμβάνων ἔδωκεν εἰς τὸν λιβανωτὸν κατατεμεῖν καὶ οὐ μετεσκεύαζεν ὥσπερ οἱ πολλοί, καὶ πολλὰ ἔχοντα κομψῶς τῶν δραμάτων ἠϕάνιζε, δυσκολαίνων τοῖς ϑεαταῖς διὰ τὸ γῆρας.' λέγεται δ᾽ εἶναι τὸ γένος Ῥόδιος ἐκ Καμίρου. ϑαυμάζω οὖν πῶς καὶ ὁ Öffnet internen Link im aktuellen FensterΤηρεὺς περιεσώϑη μὴ τυχὼν νίκης καὶ ἄλλα δράματα τῶν ὁμοίων τοῦ αὐτοῦ, ...

„Die Komödie 'Tereus' des Anaxandrides wird nicht zu den besten gerechnet. Daher sei hier zur Urteilsfindung zitiert, was Öffnet externen Link in neuem FensterChamailion von Herakleia (Öffnet externen Link in neuem FensterBrill) im 6. Buch seines Werkes 'Über die Komödie' von ihm sagt. Als Anaxandrides einmal in Athen einen Öffnet internen Link im aktuellen FensterDithyrambenchor einstudierte, kam er hoch zu Pferde ins Theater und rezitierte Verse aus dem Gesang. Er war ein schöner, großer Mann mit langem gepflegtem Haar und trug einen goldgesäumten Purpurmantel. Er war ein verbissener Charakter und hielt es mit seinen Komödien so: Wenn ein Stück nicht den 1. Preis erhielt, nahm er das Manuskript und gab es den Weihrauchhändlern als Makulatur, und er arbeitete es nicht um, wie die meisten. So vernichtete er viele sorgfältig ausgearbeitete Dramen, denn sein fortgeschrittenes Alter hatte ihn über das Publikum wütend gemacht. Er soll aus Kamiros auf Rhodos gebürtig gewesen sein. Erstaunlich ist, wieso der Öffnet internen Link im aktuellen Fenster'Tereus' erhalten blieb, da er keinen Sieg davontrug, und ebenso andere ähnliche Stücke des Dichters.” (Übers. nach U. und K. Treu)

Suda α 1982 (Öffnet externen Link in neuem FensterSuda-online)

Ἀναξανδρίδης, Ἀναξάνδρου, Ῥόδιος ἐκ Καμείρου, γεγονὼς ἐν τοῖς ἀγῶσι Φιλίππου τοῦ Μακεδόνος, Ὀλυμπιάδι ρα#: κατὰ δέ τινας Κολοφώνιος. ἔγραψε δὲ δράματα ξε#, ἐνίκησε δὲ ι#. καὶ πρῶτος οὗτος ἔρωτας καὶ παρθένων φθορὰς εἰσήγαγεν.

"Anaxandrides, Sohn des Alexander, ein Rhodier aus Kameiros, geboren während der Kämpfe Philipps des Makedonen in der 101. Olympiade. Nach anderen war er Öffnet internen Link im aktuellen FensterKolophonier. Er schrieb 65 Dramen und siegte 10 mal. Dieser war der erste, der Liebesgeschichten und Verführungen von Jungfrauen einführte."

Marmor Parium Z. 82.
Öffnet internen Link im aktuellen FensterSiegerliste der Lenäen; IG II2 2325.
IGUR 218 (PHI).

Ausgaben und Literatur

Öffnet externen Link in neuem FensterA. Kock, CAF II 135-164.

Öffnet externen Link in neuem FensterRE I 2 (Stuttgart 1894) 2078–2079 s.v. Anaxandrides (Kaibel).

H. G. Nesselrath, Die attische Mittlere Komödie (1990)

PCG II (1991) 236-278.

H.G. Nesselrath, Parody and later Greek comedy, Harvard Studies in classical Philology 95, 1993, 181-195. (Öffnet externen Link in neuem FensterJSTOR)

Der Neue Pauly, I (1996) 669 f. s.v. Anaxandrides (H.-G. Newiger).

B.W. Millis, A commentary on the fragments of Anaxandrides, PhD Dissertation Univ. of Illinois 2001.

Christian Orth, in: B. Zimmermann - A. Rengakos (Hrsg.), Die Literatur der klassischen und hellenistischen Zeit, Handbuch der griechischen Literatur der Antike, 2 = Handbuch der Altertumswissenschaft Abt. VII, Band 2 (München 2014) 1001-1004.

B.W. Millis, Anaxandrides, Fragmenta Comica 17 (Heidelberg 2015)

weblinks:

Öffnet externen Link in neuem Fensterwikipedia

Werke

Ἄγροικοι, Die Landmänner

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 135-137 fr. 1-3; Ioannis Konstantakos, Aspects of the Figure of the Agroikos in Ancient Comedy, Rheinisches Museum fur Philologie 148, 2005, 1-26 (Öffnet externen Link in neuem Fensteracademia.edu)

Ἀγχίσης, Anchises

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 137 fr. 4-5.

Αἴσχρα, Die Hässliche

In dem einzig erhaltenen Fragment hat sich ein spöttischer Seitenhieb auf den Dichter und Musiker Öffnet internen Link im aktuellen FensterTimotheos von Milet erhalten.

Athenaios X 83 (Öffnet externen Link in neuem Fenster455F)

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 137-138 fr. 6.

Ἀμπρακιῶτης, Die Frau aus Ambrakia

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 138.

Ἀντέρως, Anteros

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 138 fr. 7.

Ἀχιλλεύς, Achilleus

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 138 fr. 8.

Γεροντομανία, Der Wahnsinn des Alten

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II, 138-139 fr. 9-10.

Δίδυμοι, Die Zwillinge

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 139 fr. 11.

Darstellung der Geburt des Dionysos aus dem Knie des Zeus, rotfiguriger Krater, spätes 5. Jh.v.Chr., AO: Museo Archeologico Nazionale Tarent (Photo: Luigi Sedita)
Διονύσου γοναί, Die Geburt des Dionysos

Zahlreiche andere Komödien hatten ebenfalls die Geburt von Göttern zum Inhalt, diejenige des Dionysos wurde in den Komödien von Öffnet internen Link im aktuellen FensterPolyzelos und Öffnet internen Link im aktuellen FensterDemetrios I dargestellt.

Über den Inhalt der Komödie ist nichts konkret überliefert, doch wird die vorherrschende Variante des Mythos dargestellt worden sein, wonach Zeus die Frucht seines Seitensprungs mit der sterblichen Semele mit einer Schenkelgeburt zur Welt brachte: Hierzu war es gekommen, weil die eifersüchtige und in Verkleidung daherkommende Hera Semele dazu anhielt, sie solle Zeus bitten, als Beweis seiner Liebe sich ihr in seiner wahren Gestalt zu zeigen. So zeigte er sich ihr in seiner wahren Gestalt: als Blitz - und verbrannte dabei die bereits schwangere Semele. Den Dionysos nähte er sich in seinen Schenkel ein und brachte ihn später zur Welt.

Im Wandfries der scaenae des Theaters von Öffnet internen Link im aktuellen FensterNysa sind Szenen aus dem Leben des Dionysos dargestellt, darunter auch die Kniegeburt des Zeus.

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 139; PCG II 243.

Ἑλένη, Helena

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 140 fr. 12; PCG II 

Ἐρεχϑεύς, Erechtheus

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 140; PCG II 

Εὐσεβεῖς, Die Frommen

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 140; PCG II 

Ζωγράφοι ἢ Γεωγράφοι, Die Maler oder Geographen

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 140-141 fr. 13-14.

Ἡρακλῆς, Herakles

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 141 fr. 15; PCG II 

Θετταλοί, Die Thessalier

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 141 fr. 16; PCG II 

Θησαυρός, Der Schatz

Öffnet internen Link im aktuellen FensterIG II2 2320, EM 8229 col. I 34a Z. 40.

Athenaios XV (694E-F):

„Als dieses Lied gesungen war und sich alle darüber freuten und daran erinnerten, dass auch der treffliche Platon es als besonders gelungen formuliert erwähnt, da bemerkte Myrtilos, der Komödiendichter Anaxandrides habe es im 'Schatz' folgendermaßen ironisiert:

'Wer immer jenes Skolion erfand,
Gesundheit sei das erste, höchste Gut,
hat soweit Recht. Doch Schönheit als das zweite,
als drittes Reichtum - das war dumm von ihm,
denn nach Gesundheit kommt zunächst der Reichtum:
Der Schöne, hungrig, ist ein häßlich Tier.'” (Übers. nach K. und U. Treu)

Athenaios IV (176A).

Komödien gleichen Titels sind von Öffnet internen Link im aktuellen FensterArchedikos, Öffnet internen Link im aktuellen FensterDioxippos, Öffnet internen Link im aktuellen FensterDiphilos, Öffnet internen Link im aktuellen FensterMenander und Öffnet internen Link im aktuellen FensterPhilemon sowie dem Römer Luscius Lavinius bekannt. Die Komödie wurde unter dem Archontat des Polemon im Jahre Öffnet internen Link im aktuellen Fenster311 v.Chr. bei den Öffnet internen Link im aktuellen FensterStädtischen Dionysien in Öffnet internen Link im aktuellen FensterAthen im Wettbewerb der alten Komödien aufgeführt.

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 142 fr. 17-18.

Θησεύς, Theseus

Eine gleichnamige Komödie stammt von Öffnet internen Link im aktuellen FensterTheopomp. Das Fragment bei Diogenes Laertios zeigt, dass in der Komödie des Anaxandrides auch über den Philosophen Platon gespottet wurde.

Öffnet internen Link im aktuellen FensterDiogenes Laertios III 26.

Antiatt. p. 96,4.

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 142-143 fr. 19-20; PCG II 247-248 fr. 20-21.

Κανηφόρος, Der Korbträger

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 143 fr. 21.

Κέρκιος, Kerkios

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 143 fr. 22; PCG II 

Κιϑαρίστρια, Die Kitharaspielerin

Komödien des Titels 'Der Kitharasänger' sind von Öffnet internen Link im aktuellen FensterAlexis, Öffnet internen Link im aktuellen FensterDiphilos, Öffnet internen Link im aktuellen FensterMenander und Öffnet internen Link im aktuellen FensterTheophilos überliefert.

Pollux X 172.

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 143 fr. 23; PCG II  

Κυνηγέται, Die Jägerinnen

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 144 fr. 24; PCG II 

Κωμῳδοτραγῳδία, Komodotragodia

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II, 144 fr. 25; PCG II 

Λοκρίδες, Die Lokrer

Ausgaben und Lit.: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 144 fr. 26.

Λυκοῦργος, Lykurgos

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 144-145 fr. 27; PCG II 

Μελίλωτος, Melilotos, Der Honigklee

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 145 fr. 28-29; PCG II 

Νηρεύς, Nereus

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II, 145-146 fr. 30-31; PCG II 

Νηρηίδες, Die Nereiden

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II,146 fr. 32; PCG II 

Ὀδυσσεύς, Odysseus

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 146-149 fr. 33-34; PCG II 

Ὁπλομάχος, Hoplomachos, Der Schwerbewaffnete

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 149 fr. 35-36; PCG II 

Πάνδαρος, Pandaros

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 149-150 fr. 37-38; PCG II 

Πόλεις, Städte

Ein gleichnamige Komödie stammt von Öffnet internen Link im aktuellen FensterEupolis.

Athenaios VII (299F).

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 150 fr. 39; PCG II 

Πρωτεσίλαος, Protesilaos

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 150-155 fr. 40-41; PCG II 

Σαμία, Die Samierin

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 155 fr. 42; PCG II 

Σατυρίας, Satyrias

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 155 fr. 43; PCG II 

Σώσιππος, Sosippos

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 155 fr. 44; PCG II 

Τηρεύς, Tereus

Die bekannteste Tragödie des Titels stammt von Öffnet internen Link im aktuellen FensterSophokles, eine weitere Tragödie von Philokles. Als Komödie haben den Stoff neben Anaxandrides noch Öffnet internen Link im aktuellen FensterPhiletairos und Kantharos bearbeitet.

Athenaios IV (166D).

Athenaios XV (691A).

Athenaios IX (373F).

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 156 fr. 45-47; Nesselrath, Mittlere Komödie 216-218; PCG II 265-267 fr. 46-48.

Ὕβρις, Hybris

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II, 157 fr. 48.

Φαρμακόμαντις,

Athenaios VI (261F)

Athenaios II (68B)

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II, 157 fr. 49-50.

Φιαληφόρος, Der Phialenträger

Lit. und Ausgaben: Öffnet externen Link in neuem FensterKock, CAF II 157 fr. 51.