Tlos, Statuensockel mit der Ehreninschrift TAM II 578 für Opramoas aus Rhodiapolis (Photo K. Böhne).

TAM II Nr. 578: Ehreninschrift aus dem Theater auf einem Statuensockel für Opramoas aus Öffnet internen Link im aktuellen FensterRhodiapolis:


Τλωέων τῆς μητροπόλ[εως]
τοῦ Λυκίων ἔθνους ἡ βου-
λὴ καὶ ὁ δῆμος καὶ ἡ γερουσ[ία]
Ὀπραμόαν Ἀπολλωνίο[υ]
δὶς τοῦ Καλλιάδου Τλ[ωέα]
καὶ Ῥοδιαπολείτην, πο[λει]-
τευόμενον δὲ καὶ ἐν τα̣[ῖς]
κατὰ Λυκίαν πόλεσι [πά]-
σαις, τὸν ἀρχιερέα τ[ῶν]
Σεβαστῶν καὶ γραμμα[τέα]
υκίων τοῦ κοινοῦ, [δι’ ἃ πα]-
ρέσχεν καὶ τῇ ἡμετέρ[ᾳ πό]-
λει, χαρισάμενον καὶ [ἀργυ]-
ρίου δηναρίου μυριάδα[ς ἓξ]
εἰς τὴν τοῦ θεάτρου κα̣[τα]-
σκευὴν καὶ ἐξέδρας τ̣[ῆς]
ἐν τῷ βαλανείῳ, ἄνδρα μ̣[εγα]-
λόφρονα καὶ φιλότειμον̣ [καὶ]
φιλάγαθον καὶ πάσῃ ἀρ[ετῇ]
κεκοσμημένον, ἐπὶ τῇ <κ>[αὶ]
εἰς τὴν ἡμετέραν πό[λιν]
ὑπερβαλλούσῃ μεγα̣[λο]-
φροσύνῃ·
δωρησάμενον καὶ κατὰ δια[θή]-
κην ἀγρὸν ἐν τῇ Κορυδαλλι-
κῇ ἐν τόπῳ Χαράδραις καὶ Παιδα̣-
γωγῷ φέροντα ἐτήσια
   ͵ασνʹ εἰ
ς
πανήγυριν πενταετηρικὴν καὶ διαν̣[ο]-
μὴν ἀνδράσιν σειτομετρουμένοις
ἀνὰ
   αʹ.TAM II Nr. 579: Ehreninschrift aus dem Theater auf einem Statuensockel für Opramoas aus Rhodiapolis: 


[Τλωέων τῆς μητρ]οπόλεως
[τοῦ Λυκίων ἔ]θνους ἡ βουλὴ
[καὶ ὁ δῆμος] καὶ ἡ γερουσία
[Ὀπραμόα]ν̣ Ἀπολλωνίου δὶς
[τοῦ Καλλι]άδου Τλωέα καὶ
[Ῥοδιαπολ]είτην, πολειτευ-
[όμενον δὲ] καὶ ἐν ταῖς κατὰ
[Λυκίαν πόλ]εσι πάσαις, τὸν
[ἀρχιερέα τ]ῶν Σεβαστῶν καὶ
[
γραμματέ]α Λυκίων τοῦ κοι
-
[
νοῦ, δι παρ]έσχεν καὶ τῇ <>με
-
[
τέρᾳ πόλει], χαρισάμενον καὶ

[
ἀργυρίου δη]ναρίου μυριάδας
[
ἓξ εἰς τὴν τ]οῦ θεάτρου κατα-
[
σκευὴν καὶ] ἐξέδρας τῆς ἐν

[
τῷ βαλανεί], ἄνδρα μεγα-
[
λόφρονα κ]α̣ φιλότειμον καὶ

[
φιλάγαθο]ν καὶ πάσῃ ἀρετῇ
[
κεκοσμημ]ένον, ἐπὶ τῇ καὶ εἰς
[
τὴν ἡμε]τέραν πόλιν ὑπερ-
[
βαλλούσ]̣ μεγαλοφροσύνῃ·

[
δωρησάμ]ενον καὶ κατὰ διαθή-
[
κην ἀγρὸν] ἐν τῇ Κορυδαλλει
-
[
κῇ ἐν τόπ] Χα<ρά>δραις καὶ Παιδα
-
[
γωγῷ φέρο]ν̣τα ἐτ̣̣σια̣   ͵α̣σνʹ
[— — — — — — — — — — — — — — — —